Obxectivos

A posta en marcha deste título enmárcase dentro dos obxectivos do Plan Estratéxico da Universidade de Vigo. De modo particular, entendemos que se enmarca nos labores de tres metas estratéxicas:

  • En primeiro lugar, no cumprimento da Meta Estratéxica número 2, de consolidación dunha oferta formativa especializada e diferenciada. Dentro desta Meta Estratéxica, na Liña Estratéxica 2.1, de adaptación da docencia ofertada pola Universidade de Vigo ás demandas da contorna. Consideramos que a oferta formativa que propoñemos achega á contorna local unha especialización única e, en boa medida, exclusiva, desde a educación pública.
  • En segundo lugar, no cumprimento da Meta Estratéxica número 3, de procura dunha universidade con procesos de ensino-aprendizaxe orientados á formación integral de profesionais. En concreto, na súa Liña Estratéxica 3.3, de ampliación do plan de prácticas dos estudantes en empresas, institucións e organizacións. No proceso previo de preparación deste título tívose en conta a inserción laboral dos futuros titulados, ofrecendo no posible a realización de prácticas e o achegamento á demanda profesional dos coñecementos ofertados.
  • Por último, no cumprimento da Meta Estratéxica número 7, de procura dunha universidade aberta, conectada coa súa contorna e valorada socialmente. Tívose en conta a demanda formativa, social e económica da contorna no deseño da oferta formativa, para asegurarse que a oferta final ofrecida responda a esa demanda social e teña unha valoración positiva na contorna da nosa universidade.

Competencias

(Establecidas polo RD 861/2010)

Competencia básica 1 (CB11)

Comprensión sistemática dun campo de estudo e dominio das habilidades e dos métodos de investigación relacionados con este.

Competencia básica 2 (CB12)

Capacidade de concibir, deseñar ou crear, poñer en práctica e adoptar un proceso substancial de investigación ou creación.

Competencia básica 3 (CB13)

Contribución á ampliación das fronteiras do coñecemento a través dunha investigación orixinal.

Competencia básica 4 (CB14)

Realización dunha análise crítica e de avaliación e síntese de ideas novas e complexas.

Competencia básica 5 (CB15)

Capacidade de comunicarse coa comunidade académica e científica, e coa sociedade en xeral, sobre os seus ámbitos de coñecemento nos modos e idiomas de uso habitual na súa comunidade científica internacional.

Competencia básica 6 (CB16)

Capacidade de fomentar, en contextos académicos e profesionais, do avance científico, tecnolóxico, social, artístico ou cultural dentro dunha sociedade baseada no coñecemento.

 

(Establecidas polo RD 861/2010)

Capacidade 1 (CA01)

Desenvolverse en contextos nos que hai pouca información específica.

Capacidade 2 (CA02)

Encontrar as preguntas claves que hai que responder para resolver un problema complexo.

Capacidade 3 (CA03)

Deseñar, crear, desenvolver e emprender proxectos novidosos e innovadores no seu ámbito de coñecemento.

Capacidade 4 (CA04)

Traballar tanto en equipo como de maneira autónoma nun contexto internacional ou multidisciplinario.

Capacidade 5 (CA05)

Integrar coñecementos, enfrontarse á complexidade e formular xuízos con información limitada.

Capacidade 6 (CA06)

A crítica e defensa intelectual de solucións.

 

Competencia xeral 1 (CG1)

Posuír coñecementos na fronteira do coñecemento nun ámbito relacionado coa temática do programa de doutoramento.

Competencia xeral 3 (CG2)

Capacidade para deseñar un proxecto de investigación.

Competencia xeral 3 (CG3)

Ser capaz de divulgar os coñecementos científicos do ámbito do programa de doutoramento, achegando a ciencia ao público en xeral.

 

Competencia específica 1 (CE1)

Coñecer os principais métodos de síntese de coloides así como os seus mecanismos de estabilización máis habituais.

Competencia específica 2 (CE2)

Ser capaz de utilizar e aplicar as técnicas experimentais para a caracterización de coloides e nanopartículas.

Competencia específica 3 (CE3)

Ser capaz de fabricar nanomateriales biofuncionales así como coñecer e aplicar as súas principais propiedades.

Competencia específica 4 (CE4)

O alumno debe coñecer a reactividade en agregados coloidais e saber utilizar a nanocatálise.

Competencia específica 5 (CE5)

Coñecer e utilizar modelos teóricos que simulen a síntese e o autoensamblaxe de sistemas coloidais.

Competencia específica 6 (CE6)

Ser capaz de divulgar a propia investigación en publicacións referenciadas a nivel internacional.

Competencia específica 7 (CE7)

Ser capaz de realizar unha investigación científica orixinal que supoña un avance na ciencia dos coloides.

 

Competencia transversal 1 (CT1)

Ser capaces de elaborar informes científicos para empresas ou organismos.

Competencia transversal 2 (CT2)

Capacidade de integración, colaboración e traballo en equipo.

Competencia transversal 3 (CT3)

Ser capaz de expoñer os seus traballos científicos en congresos internacionais.
Capacidade de síntese.